IMG_4609

Sjeføkonom Jan L. Andreassen fra Eika gruppen

Siste frokostmøte i Vannhull regi for 2014 ble arrangert på Solstad hotell, fredag 14. november.

Som foredragsholder hadde vi invitert Jan L. Andreassen, sjeføkonom i Eika gruppen til å fortelle litt om de økonomiske fremtidsutsikter i Hallingdal i lys av forslag til statsbudsjett og en forventet markant nedgang i oljesektoren. Og det var tydelig at dette temaet fenget mange!

IMG_4614

Rett og slett “fullt” på Vannhull denne fredags morgenen!

IMG_4612

Både nye og “gamle” fjes å se – inspirerende for arrangørene med så bra oppmøte!

Vannhull opplevde stor pågang i forkant og om lag 50 personer hadde meldt sin deltakelse – ny rekord i Vannhull Hallingdal, og det ble rett og slett “stinn brakke” på Solstad denne morgenen med drøye 60 deltakere totalt.

Vi må bare beklage dersom noen opplevde dårlig lyd noen steder i salen, og neste gang skal vi nok sørge for at mikrofon og lydanlegg er rigget opp i forkant. Forhåpentligvis fikk de fleste allikevel med seg Andreassens betraktninger av norsk økonomi fremover i tid – som ikke levner noen som helst tvil om at vi her oppe på berget i nord ikke kan forvente at oljefondet skal holde oss skjermet fra den nedgangen som lenge har vist seg i verdensøkonomien, og ikke minst i Europa. Først den siste tiden har det blitt mer fokus på dette både i media og blant politikere, etter at man nå ser en markant nedgang i oljebransjen og mange har allerede har mistet jobbene sine som resultat av at bremsene er satt på i oljebransjen. Et resultat av lengre tids overinvesteringer i en sektor hvor oljelandet Norge er klart i toppen kostnadsmessig, og derfor vil være den første som kjenner det på kroppen når man nå ser at oljeprisen har rast til rekordlavt nivå. Vi kan heller ikke forvente at Saudi Arabia vil være villige til å redusere sin oljeproduksjon for å reduserer prisfallet i råolje, og vi må derfor innstille oss på en lav oljepris også i tiden fremover. Dette i tillegg til de store pensjonsforpliktelsene som ikke bare Norge, men også andre land har pådratt seg, vil medføre en betydelig nedgang i verdensøkonomien i årene fremover.

IMG_4616Som en del av en globalisert verden kan vi ikke forvente annet enn at også vi vil bli påvirket av det lave rentenivået som Europa nå opplever. Dette ser vi også tydelige signaler på i de justerte prognoser som er kommet for siste del av 2014. Som Andreassen påpekte, “vi kan ikke forvente at rentenivået i land med 500 milllioner innbyggere skal la seg påvirke av rentenivået i et land med 5 millioner innbyggere, det går nok heller motsatt”…. På et tidspunkt vil vi også i Norge kunne se rentenivå ned mot 0. Faktisk er han så sikker på en varig rentenedgang, at han lovet å spandere en øl på alle de fremmøte denne morgen, dersom rentenivået stiger iløpet av de neste fem årene!

Med den lavkonjunkturen som oljesektoren opplever, og de masseoppsigelser som følger av dette, bør innlandsregioner og de næringer som er representert her, også vite å utnytte situasjonen. Innlandsregioner som Hallingdal har i lengre tid lidd under at oljesektoren har tiltrukket seg sårt tiltrengt kompetanse og drevet lønnsnivået opp på et nivå som verken kommuner, offentlige virksomheter eller privat næringsliv har kunnet konkurrere med. Nå kan det vise seg at situasjonen vil endre seg, og man kan igjen forvente å kunne tiltrekke seg folke med kompetanse til distrikts-Norge.

Nye teknologiske fremskritt vil også bidra til at distriktsregioner vil kunne oppleve at ekstrakostnader som for eksempel transport gir i forhold til de mer urbane strøk, vil bli betydelig mindre om noen år. En lavere oljepris bidrar også til en fordelaktig valutakurs som igjen vil gjøre Norge mer attraktivt, og eksportutsatte næringer vil kunne dra nytte av dette. For Hallingdal som reiselivsregion vil dette være klart fordelaktig.

IMG_4618Selv om deler av Norge opplever en stor negativ trend, vil ikke Hallingdal merke dette i samme grad. Andreassen hevder tvert imot at vi faktisk kan oppleve en oppsving som følge av disse endringen. Andreassen påpeker også hvor avgjørende det vil være at politikerne viser evne til å foreta endringer i sine investeringer, og innse at man får mer igjen ved å investere i infrastruktur som gjør at man i større grad tar i bruk regioner som Ringerike og Hallingdal, fremfor å foreta enorme investeringer på allerede fortettede områder i sentrale Oslo som ikke vil gi den samme effekten men som koster langt mer.

IMG_4620

Banksjef BM fra Skue Sparebank, Elin R. Gullingsrud, takket Andreassen for et godt foredrag.

Det er også sannsynlig at AS Norge vil måtte gå litt i seg selv, og finne tilbake til mer tradisjonelle næringer som gir en tryggere avkastning og som derfor vil være mer attraktive for investeringer i fremtiden. Det er tid for å tenke nytt og investere i basisnæringer, men samtidig vil det være avgjørende at man finner nye måter å “pakketere” og selge varer og tjenester på. Med andre ord, etter Andreassens vurderinger er det helt klar “liv laga” i Hallingdal i årene fremover!IMG_4623

Andreassens foredrag og foiler kan du se her.